Bằng cách đánh dấu vào ô “Tôi đồng ý”, bạn đã đồng ý với “Chính sách quyền riêng tư SIGMA FURNITURE” khi đăng ký sử dụng. Bạn xác nhận rằng bạn đã được thông báo và hiểu rõ các điều khoản của chính sách quyền riêng tư này và bạn đồng ý cho phép việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân như đã được mô tả và quy định tại chính sách quyền riêng tư này.  Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của Khách hàng và mong muốn đảm bảo thông tin cá nhân của Khách Hàng sẽ được bảo mật. Chính sách quyền riêng tư thể hiện cách chúng tôi quản lý thông tin thu thập được từ Khách Hàng thông qua website. húng tôi sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn về bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu cá nhân theo quy định của Luật An Ninh Mạng Việt Nam 2018, Luật An Toàn Thông tin Mạng 2015, Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Chung của EU (“GDPR”) và mọi văn bản hướng dẫn và thi hành khác được cập nhật tại từng thời điểm (sau đây gọi chung là “Pháp luật”). Chính sách này giải thích những thông tin nào được thu thập, tại sao nó được thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.

Mục đích điền thông tin cá nhân

Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng nhằm liên quan đến các vấn đề như:

 • Hỗ trợ khách hàng: tư vấn các dịch vụ của chúng tôi.
 • Cung cấp thông tin các dịch vụ và hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng.
 • Gửi thông báo các chương trình, dịch vụ mới nhất của chúng tôi.
 • Giải quyết vấn đề phát sinh khi sử dụng dịch vụ.
 • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp.
 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi.

Phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi:

 • Khách hàng trực tiếp cung cấp: Khách hàng trực tiếp cung cấp bao gồm: họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ.
 • Khách hàng tương tác với chúng tôi: Chúng tôi sử dụng cookies và ng nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi khách hàng tương tác trên website https://sigmafurniture.vn
 • Từ những nguồn hợp pháp khác: Chúng tôi thu thập thông tin khách hàng từ các nguồn hợp pháp khác.

Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy thông tin đã cấp.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

 • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.
 • Chúng tôi sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến website https://sigmafurniture.vn/. Khi đó, bên thứ ba có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.
 • Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại Mục 1 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.
 • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.
 • Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với ng ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

Phương thức và ng cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu:

 • Nếu quý khách có bất cứ về yêu cầu nào về việc tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân đã cung cấp, quý khách có thể:
 • Gọi điện trực tiếp về số điện thoại: 0858.494.858
 • Gửi mail: sigmafurniture888@gmail.com

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH  

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này để đáp ứng sự phát triển về kỹ thuật và kinh doanh của chúng tôi cũng như đáp ứng việc thay đổi các thay đổi các quy định của luật pháp. Chính sách quyền riêng tư này mô tả các quy tắc xử lý dữ liệu của chúng tôi trong 12 tháng trước ngày được cập nhật lần cuối. Khi chúng tôi cập nhật Chính sách quyền riêng tư, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp để thông báo cho bạn những thay đổi quan trọng chúng tôi thực hiện. Ví dụ: nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email (được gửi đến địa chỉ email được chỉ định trong tài khoản của bạn) hoặc bằng thông báo trên website này trước khi thay đổi có hiệu lực. Cập nhật ngày 22/06/2021